top of page
15578538_1789733161286204_311356810963496704_n.jpg

The Construction Site Contemporary Music Ensemble

NAJNOVIJE!!!!


Rezultati starijih kategorija:

Igor Glavašić: prva nagrada 100 poena

Sanja Donić: prva nagrada 96 poena


Čestitamo od sveg srca!!


Rezultati prve četiri kategorije:


Sofija Prica I nagrada 100 poena

Milan Obradinović I nagrada 98 poena


Vuk Vesić I nagrada 97 poena


Tijana Stojanović I nagrada 99 poena


Čestitamo od srca!!!


………………….:………………….Raspored proba i nastupa na II klavirskom takmičenju u izvođenju savremene srpske muzike

MŠ “Mokranjac”

Dečanska 6, Beograd

4. februar 2024.
10.30 probe za kategorije II, III i IV po redosledu nastupa, u trajanju od po 15 minutaII kategorija

12h


1. Sofija Prica

IV razred MŠ "Mokranjac"

Klasa: prof. Bojana Božić Simišić


Program:

1. Miloš Raičković: Bah putuje (2023)

2. Svetlana Savić: Tri jesenje noći za klavir i elektroniku (2021)


2. Milan Obradinović

MŠ “Mokranjac”, klasa prof. Katarina Šandorov


Program:

1. Ivan Vasić: Valcerino 

2. Božidar Obradinović: Odeon za mog Milana III kategorija 

12.30

1. Vuk Vesić

MŠ "Mokranjac"
Klasa: prof. Bojana Božić Simišić

Program :
1. Milica Modra: "Suton"
2. Ivan Brkljačić:13 beogradskih humoreski
Br. 3 (sa Terazija)
Br. 7 (sa "Kališa" )
IV kategorija

12.40

1. Katarina Bratić

MŠ “Davorin Jenko”, klasa prof. Dragomir Bratić


Program:

1. Milana Milošević - Purple rain

2. Vladimir Tošić - Retida


2. Tijana Stojanović

MŠ “Mokranjac”, klasa prof. Ružica Gojković

Program:

1. Ljubica Marić: Etida

2. Mia Lehki: Sylva

3. Mia Janković: Izmaglica

13.15 proba za kategorije V i VII po redosledu nastupa, u trajanju od po 15 minuta

V kategorija

13.45

1. Igor Glavašić

FMU, klasa prof. Nataša Mitrović


Program:

1. Vanja Nikolić: The Hostage

2. Igor Glavašić: Još jedna jesenja sonata


VII kategorija

14h

1. Sanja Donić

FMU, klasa prof. Nataša Mitrović


Program:

1. Milana Stojadinović Milić: Tajni agent sa Timpaniusa

2. Stanislava Gajić: Svita - III, IV, II stav

3. Milana Stojadinović Milić: Tristezza za Dragana

4. Olivera Vojna Nešić: Tokata14.20 proba za kategoriju IX
IX kategorija – klavirski duo

14.40


1. Neda Kesar i Nikolina Mauzer 

FMU

Program:


Svetislav Božić - San gospodara svetlosti

Ivan Brkljačić - Komad, kolač, kolaž

NAJNOVIJA VEST: OBJAVLJENE SU PROPOZICIJE II KLAVIRSKOG TAKMIČENJA U IZVOĐENJU SAVREMENE SRPSKE MUZIKE!!! SPREMITE SE ZA 4. FEBRUAR 2024! 


UVODNA REČ


Takmičenje u izvođenju savremene srpske klavirske muzike prvo je takmičenje ovog tipa u našoj zemlji. Cilj takmičenja je da motiviše učenike, studente i njihove profesore da se dodatno upoznaju sa stvaralaštvom naših kompozitora, njihovim različitim poetikama i stilskim opredeljenjima. Na spisku predloženih kompozicija nalazi se nekoliko dela, od kojih su neka napisana specijalno za ovu priliku. Učesnicima takmičenja takođe se preporučuje i samostalno istraživanje i odabir savremenih domaćih ostvarenja. Ovo posebno važi za studente, koji su u prilici da sarađuju sa svojim kolegama, mladim kompozitorima.

Savremena srpska muzika, kao i savremena muzika uopšte, sve je više zastupljena na koncertnim programima naših izvođača. Zbog toga je važno da se poznavanje tehnika sviranja moderne muzike, kao i praktično poznavanje te raznovrsne literature, uvrsti u redovno školovanje. Studenti su sve češće u prilici da izvode ili snimaju dela svojih mladih kolega, za šta su im neophodni iskustvo i svest o potrebi za ovom vrstom profesionalnog usmerenja. Takmičenje u izvođenju savremene srpske klavirske muzike koje će se održavati svake godine bio bi povod da se na programu učenika i studenata redovno nađu dela domaćih kompozitora, što bi u krajnjoj instanci podstaklo i produkciju mladih autora. Organizator takmičenja nastojaće da svake godine među ponuđena dela uvrsti kompozicije pisane specijalno za potrebe propozicija, sa akcentom na kompozicije za učenike osnovnih i srednjih muzičkih škola.

Događaj kao što je takmičenje u izvođenju savremene srpske muzike oslikava jednu od glavnih misija Ansambla za novu muziku Gradilište, a to je promocija domaćeg stvaralaštva i motivisanje mladih ljudi na upoznavanje sa bogatom i raznovrsnom literaturom naše zemlje.


PRAVILNIK I PROPOZICIJE II KLAVIRSKOG TAKMIČENJA U IZVOĐENJU SAVREMENE SRPSKE MUZIKE


Član 1


Takmičenje se održava u sali Muzičke škole “Mokranjac” 4. februara 2024. godine

Prijave poslati na e-mail adresu nedahofman@yahoo.com do 10. januara 2024. godine

Prijava treba da sadrži: ime i prezime kandidata, kategoriju, program, note kompozicija koje se izvode, skeniran lični dokument (lična karta/pasoš/đačka knjižica), potvrdu o uplaćenoj kotizaciji

Na takmičenje se mogu prijaviti i strani državljani

Kotizacija iznosi 1000 din. za kategorije I i II; 1500 za kategorije III i IV; 2000 za kategorije V, VI i VII i 3000 za kategorije VIII, IX i X

Uplatu kotizacije izvršiti na račun: 265174031000252541, primalac: Ansambl za novu muziku Gradilište, Milana Rakića 6, Beograd, svrha uplate: donacija

Sva dela moraju biti napisana posle 1970. godine

U svakoj kategoriji potrebno je izvesti najmanje dve kompozicije

Sva dela moraju biti srpskih autora

U svim kategorijama mogu se izvoditi i dela sa elektronikom (klavir i elektronika, 2 klavira/4 ruke i elektronika, klavir + MIDI klavijatura i elektronika)


Član 2

Propozicije:

Klavir


Kategorija I

1, 2. i 3. razred  OMŠ do 4 minuta


Kategorija II

4, 5. i 6. razred  OMŠ do 6 minuta


Kategorija III

1. i 2. razred SMŠ do 10 minuta


Kategorija IV

3. i 4. Razred SMŠ do 12 minuta
Kategorija V

1, 2, 3. i 4. godina osnovnih akademskih studija do 15 minuta


Kategorija VI

Master akademske studije, specijalizacija do 15 min.


Kategorija VII

Doktorske akademske studije do 20 min.


Klavirski duo (4 ruke ili 2 klavira)

Kategorija VIII

1, 2, 3 i 4. godina osnovnih akademskih studija do 15 min.


Kategorija IX

Master akademske studije, specijalizacija  do 15 min.


Kategorija X

Doktorske akademske studije do 20 min.
Član 3

Bodovanje:


I nagrada od 95 do 100 poena

II nagrada od 85 do 94.99 poena

III nagrada od 75 do 84.99 poena


Član 4

Žiri:

 Dr um. Neda Hofman-Sretenović, FMU

Dr um. Sonja Lončar, FMU

Dr um. Ivan Brkljačić, FMU

Prof. Jelena Gostović, MŠ “Josip Slavenski”

Prof. Bojana Božić-Simišić, MŠ “Mokranjac”


Član 5

Dela se mogu izvoditi i iz nota i napamet


Član 6

Spisak ponuđenih kompozicija domaćih autora za solo klavir mogu se naći na web stranici Kompozicije za klavir (nedahofman.wixsite.com)

Izvođenje ovih kompozicija nije obavezno, spisak služi samo kao predlog i preporuka organizatora

Član 7

Direktor takmičenja: dr um. Neda Hofman-Sretenović, FMU

Organizacioni odbor takmičenja: dr um. Neda Hofman-Sretenović, FMU i prof. Bojana Božić-Simišić, MŠ “Mokranjac”


ENGLISH VERSION

II PIANO COMPETITION IN PERFORMING CONTEMPORARY SERBIAN MUSIC


The competition in performing contemporary Serbian piano music is the first competition of this kind in Serbia. The aim of the competition is to motivate pupils, students and their professors to get better acquainted with the creativity of Serbian composers, their different poetics and stylistic orientations. There are several works on the list of proposed compositions, some of which were written specifically for this occasion. Participants in the competition are also advised to do an independent research and selection of contemporary domestic achievements. This is an especially important task for students, who are able to collaborate with their colleagues, young composers.

Contemporary Serbian music, as well as contemporary music in general, is increasingly represented in the concert programs of our performers. Therefore, it is important that knowledge of the techniques of playing modern music, as well as practical knowledge of this diverse literature, be included in regular education. Students are more and more likely to perform or record works of their young colleagues, for which they need experience and awareness of the need for this kind of professional direction. The competition in the performance of contemporary Serbian piano music, which will be held every year, would be the reason for the regular appearance of works by local composers on the program of pupils and students, which would ultimately encourage the production of young authors. The organizer of the competition will try to include among the offered works compositions written specifically for the needs of propositions, with an accent on pieces for elementary and middle school students.

An event such as a competition in the performance of contemporary Serbian music reflects one of the main missions of the Construction Site Contemporary Music Ensemble, which is to promote domestic creativity and motivate young people to get acquainted with the rich and diverse literature of our country.

Rules and Propositions of the II Piano Competition Performing Contemporary Serbian Music


1.


• The competition will be held in the hall of the Music School "Mokranjac" on February 4, 2024

• The applications should be sent to the e-mail address nedahofman@yahoo.com by January 10, 2024

• The application should include: name and surname of the candidate, category, program, scores of the compositions to be performed, scanned personal document (Identity card / passport etc), certificate of paid registration fee

• The registration fee is 1000 din. for categories I and II; 1500 for categories III and IV; 2000 for categories V, VI and VII and 3000 for categories VIII, IX and X

• Payment of the registration fee should be made to the account: 265174031000252541, recipient: Ansambl za novu muziku Gradilište, Milana Rakića 6, Belgrade, purpose of payment: donacija

• All works must be written after 1970

• In each category, at least two compositions must be performed

• All works must be written by Serbian authors

In all categories, works with electronics can be performed (piano and electronics, 2 pianos/4 hands and electronics, piano + MIDI keyboard and electronics)


2.


Propositions:

Piano


Category I

1st, 2nd and 3rd class of music school up to 4 minutes


Category II

4th, 5th and 6th grade of music school up to 6 minutes


Category III

1st and 2nd grade of secondary school up to 10 minutes

Category IV

3rd and 4th grade of secondary school up to 12 minutes


Category V

1, 2, 3 rd and 4th year of undergraduate studies up to 15 minutes


Category VI

Master's degree, specialization up to 15 minutes.


Category VII

Doctoral studies up to 20 minutes.


Piano duo (4 hands or 2 pianos)

Category VIII

1, 2, 3 and 4 years of undergraduate studies up to 15 min.


Category IX

Master's degree, specialization up to 15 minutes.


Category X

Doctoral studies up to 20 minutes.3.

Prizes


I priza of 95 to 100 points

II prize from 85 to 94.99 points

III prize from 75 to 84.99 points


4.

Jury:


DMA Neda Hofman-Sretenović, FMU

DMA Sonja Lončar, FMU

DMA Ivan Brkljačić, FMU

Prof. Jelena Gostović, Music School "Josip Slavenski"

Prof. Bojana Božić-Simišić, Music School "Mokranjac"


5.

Works can be performed both from the score and by heart

6.

A list of offered compositions by Serbian piano authors can be found on the website Kompozicije za klavir (nedahofman.wixsite.com)

The performance of these compositions is optional, the list serves only as a suggestion and recommendation of the organizer

Article 7

Director of the competition: DMA Neda Hofman-Sretenović, FMU

Organizing Committee of the Competition: DMA Neda Hofman-Sretenović, FMU and prof. Bojana Božić-Simišić, Music School "Mokranjac"

------------------------------------------------------------------------------------------


Starije vesti:


Objavljeni su rezultati Prvog klavirskog takmičenja u izvođenju savremene srpske muzike! Čestitamo svim učesnicima i želimo vam puno sreće u daljem radu. Nadamo se da ćete nastaviti da se interesujete za savremenu muziku i da će vam ovo takmičenje biti podstrek za dalje kreativno traganje! Žiri u sastavu: Neda Hofman, Bojana Božić Simišić, Galja Vranešević, Sonja Lončar, Nataša Penezić, Nenad Lečić i Andrija Pavlović glasao je ovako:Sofija Prica, kategorija 1                 I nagrada 100 poena

Kalina Ilić, kategorija 2                    III nagrada 78 poena

Anastasija Kojić, kategorija 3        II nagrada 90 poena

Nevena Pavlović, kategorija 5      III nagrada 84 poena

Igor Glavašić, kategorija 5             I nagrada 98 poena

Emilija Đonin, kategorija 6            III nagrada 82 poena

Milan Milić, kategorija 6                 III nagrada 80 poena

Sanja Donić, kategorija 7               II nagrada 87 poena

Jasmina Raković, kategorija 7      III nagrada 84 poena

Duo KaNa, kategorija 10                III nagrada 84 poena

Voodoo duo, kategorija 10           I nagrada 100 poena laureat    
........................................................................


Ansambl za novu muziku Gradilište pokreće Prvo klavirsko takmičenje u izvođenju savremene srpske muzike!!!


Takmičenje u izvođenju savremene srpske klavirske muzike prvo je takmičenje ovog tipa u našoj zemlji. Cilj takmičenja je da motiviše učenike, studente i njihove profesore da se dodatno upoznaju sa stvaralaštvom naših kompozitora, njihovim različitim poetikama i stilskim opredeljenjima. Na spisku predloženih kompozicija nalazi se nekoliko dela, od kojih su neka napisana specijalno za ovu priliku. Učesnicima takmičenja takođe se preporučuje i samostalno istraživanje i odabir savremenih domaćih ostvarenja. Ovo posebno važi za studente, koji su u prilici da sarađuju sa svojim kolegama, mladim kompozitorima.
Savremena srpska muzika, kao i savremena muzika uopšte, sve je više zastupljena na koncertnim programima naših izvođača. Zbog toga je važno da se poznavanje tehnika sviranja moderne muzike, kao i praktično poznavanje te raznovrsne literature, uvrsti u redovno školovanje. Studenti su sve češće u prilici da izvode ili snimaju dela svojih mladih kolega, za šta su im neophodni iskustvo i svest o potrebi za ovom vrstom profesionalnog usmerenja. Takmičenje u izvođenju savremene srpske klavirske muzike koje će se održavati svake godine bio bi povod da se na programu učenika i studenata redovno nađu dela domaćih kompozitora, što bi u krajnjoj instanci podstaklo i produkciju mladih autora. Organizator takmičenja nastojaće da svake godine među ponuđena dela uvrsti kompozicije pisane specijalno za potrebe propozicija, sa akcentom na kompozicije za učenike osnovnih i srednjih muzičkih škola. 
Događaj kao što je takmičenje u izvođenju savremene srpske muzike oslikava jednu od glavnih misija Ansambla za novu muziku Gradilište, a to je promocija domaćeg stvaralaštva i motivisanje mladih ljudi na upoznavanje sa bogatom i raznovrsnom literaturom naše zemlje. Učesće na takmičenju će prve godine biti besplatno, što će biti dodatni podsticaj mladim izvođačima da se upuste u istraživanje naše savremene muzike.

Pogledajte propozicije

  
Home: Welcome
bottom of page